Assitej International je objavio novi Newsletter

Newsletter možete pročitati na ovom linku:
http://r.newsletter-assitej-international.org/mk/mr/W6sXPjubIpbkv8uKOZ71-eUBfZIkSean1_d0cOlyEgXnCzN4nIseMGkodQTTG-yn6ddcMDaVBTStRyYW7N1xLB35mz7V7eDNvkAQEFjcG6NBh-bKswXXRpzhL1xd-K0tgw