Statut Hrvatskog centra Assitej

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14), Skupština Hrvatskog centra ASSITEJ  na sjednici održanoj dana  03.09.2015. u Zagrebu donijela je: STATUT HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) te članka 17.  Statuta Udruge od 03.09.2015., Skupština Hrvatskog centra ASSITEJ, održana 11.6.2021. u Zagrebu, donijela je ODLUKU O IZMJENI STATUTA u točkama 21. i 23.

STATUT

HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja, članstva, pečata i druga pitanja značajna za rad Hrvatskog centra ASSITEJ (u daljem tekstu: Udruga) u skladu s člankom 13. Zakona o udrugama.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Hrvatski centar ASSITEJ.

Naziv Udruge na francuskom jeziku glasi: Croatian Centre Association Internationale du Theatre Pour l’ Enfance et la Jeunesse.

Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Preradovićeva 44.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.

Članak 4.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera je 35 mm na kojem se po ivici nalazi natpis u dva reda: Hrvatski centar Zagreb, a u sredini pečata nalazi se tekst ASSITEJ.

Pečat čuva I ovlašten ga je koristiti Predsjednik Udruge, a drugi članovi Upravnog odbora samo temeljem posebnog ovlaštenja predsjednika Udruge.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se redovitim obavješćivanjem članova Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge elektronskim i tiskanim izdanjima.

Rad tijela Udruge je javan.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka o članovima Udruge, te radi zaštite osobne ili poslovne tajne.

Članak 7.

Udruga se može udruživati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubove i sl.).

Prilikom osnivanja podružnice Skupština udruge aktom o osnivanju podružnice utvrđuje ciljeve, djelatnost, način organizacije podružnice, osobe ovlaštene za zastupanje i rukovođenje podružnicom, pitanje pravne osobnosti podružnice, te sva druga pitanja važna za rad podružnice.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 8.

Programski ciljevi i zadaci su osnova za djelovanje članova koji se udružuju u Udrugu.

Zastupničko načelo organiziranosti osigurava jedinstvenost djelovanja Udruge.

Zastupnici svih zainteresiranih za rad izvedbenih umjetnosti za djecu i mlade udruženih u Udrugu odgovorno i ravnopravno sudjeluju u dogovaranju o zajedničkim zadacima i ciljevima u ostvarivanju kulturne politike u području rada izvedbenih umjetnosti  za djecu i mlade.

Udruga djeluje na području kulture i umjetnosti, a poglavito izvedbenih umjetnosti za djecu i mlade.

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 8. Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • organizira rasprave o značajnim pitanjima iz djelokruga svog rada omogućavajući               

           zauzimanje stavova koji će izražavati potrebe i interese građana Republike Hrvatske

           u području izvedbenih umjetnosti za djecu i mlade,

 • unapređuje rad svih subjekata koji se profesionalno bave izvedbenim umjetnostima  za djecu i mlade,
 • potiče upoznavanje i razmjene iskustva kroz nacionalne i međunarodne susrete i festivale,
 • kod nacionalnih i međunarodnih foruma podnosi prijedloge za unapređenje djelatnosti Udruge te ASSITEJ International-a,
 • organizira i sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih kongresa, konferencija, festivala, smotri, seminara, radionica, okruglih stolova, izložbi te drugih aktivnosti,
 • potiče izdavanje i distribuciju knjiga, časopisa te dramskih i glazbenih djela namijenjenih izvedbenim umjetnostima za djecu i mlade kao i drugih djela iz djelokruga svoga rada,
 • izdaje elektronska i tiskana izdanja,
 • promovira izvedbene umjetnosti za djecu i mlade putem tiska, radija, filma, TV, i drugih elektronskih i ostalih oblika komunikacije,
 • potiče prevođenje i razmjenu dramskih, glazbenih i drugih djela vezanih uz izvedbene umjetnosti  za djecu i mlade,
 • potiče umrežavanje subjekata od važnosti za unapređenje djelatnosti (dramski studiji, producenti festivala kazališta za djecu i mlade i dr.),
 • sudjeluje u radu drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija sa sličnim interesima,
 • nabavlja nužne potrepštine i opremu za svoj rad,
 • potiče i razvija stvaralačke aktivnosti svojih članova, kao i ostalih zainteresiranih za rad izvedbenih umjetnosti za djecu i mlade,
 • obavlja suradnju s nacionalnim centrima ASSITEJ Iinternational-a radi prezentacija dostignuća na području djelatnosti te razmjene iskustava.

III.  ČLANOVI UDRUGE

Članak 10.

Članom udruge može postati:

 • pravna osoba: javna i privatna kazališta te javne i privatne kazališne družine, kazališne kuće i umjetničke organizacije upisane u Očevidnik kazališta pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske,
 • fizička osoba: profesionalni umjetnici, članovi Hrvatskog društva dramskih umjetnika, državljani Republike Hrvatske zainteresirani za rad u Udruzi koji prihvaćaju ciljeve Udruge kao i odredbe ovog Statuta.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može postati članom Udruge pod uvjetima utvrđenim odlukom Skupštine i pod uvjetom da pismeno izjavi  da prihvaća ciljeve Udruge.

Članstvo može biti redovno, počasno i podupirajuće.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji na prijedlog Upravnog odbora utvrdi Skupština Udruge.

Za vođenje popisa članova zadužena je osoba koju ovlasti Upravni odbor Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva.

Popis članova je uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Pravna ili fizička osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi Upravnom odboru zahtjev s potrebnim podacima i dokumentima potrebnim za donošenje odluke o prijamu u članstvo.

O zahtjevu za prijam u članstvo odluku donosi Upravni odbor.

U slučaju odbijanja zahtjeva za prijam, Upravni odbor dužan je pismeno obavijestiti  podnositelja u roku od 30 dana. Žalba na odluku može se u roku do 15 dana uputiti Skupštini, a odluka Skupštine je konačna.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njezinog Statuta i drugih akata, kao i odluka njezinih tijela.

Članak 12.

Podupirajući član može biti fizička ili pravna osoba koja Udruzi daje financijsku potporu.

Upravni odbor predlaže imenovanje počasnih članova Udruge. Počasni član može postati osoba koja je radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 13.

Članovi imaju pravo:

 • dobiti člansku iskaznicu,
 • birati i biti birani u tijela Udruge,  
 • sudjelovati u svim aktivnostima i manifestacijama koje organizira Udruga ili netko drugi u suradnji s Udrugom,
 • predlagati aktivnosti Udruge i sudjelovati u procesu odlučivanja,
 • ostvarivati pogodnosti na festivalima, seminarima i sličnim manifestacijama koje organizira Udruga.

Članovi imaju obvezu:

 • redovito plaćati članarinu,
 • poštivati odredbe Statuta te
 • štititi ugled Udruge.

Članak 14.

Članstvo prestaje:

 • dobrovoljnim istupanjem,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Član istupa iz Udruge kad Upravnom odboru uputi pismenu izjavu o istupanju.

Član se briše iz Udruge ako niti nakon pisane opomene ne plati članarinu za proteklu godinu.

Člana se može u stegovnom postupku isključiti iz članstva Udruge ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se u roku od 15 dana podnijeti žalba Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Skupština može donijeti i poseban pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova Udruge.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 15.

Tijela upravljanja Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

1) Skupština

Članak 16.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge: predstavnici pravnih osoba, te fizičke osobe.

Pravne osobe koje su redovni članovi Udruge, pri glasovanju na Skupštini, imaju pravo na tri glasa, a fizičke osobe koje su redovni članovi Udruge imaju pravo na jedan glas.

Članak 17.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut i druge opće akte Udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i predsjednika Udruge,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • imenuje počasne članove Udruge,
 • uređuje poslovnu politiku Udruge,
 • odobrava podnijete izvještaje Upravnog odbora, Nadzornog odbora i tajnika Udruge
 • bira delegate udruge za sudjelovanje na Kongresu ASSITEJ International-a
 • na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o sjedištu Udruge,
 • na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o dodijeli priznanja Udruge zaslužnim članovima,
 • na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o osnivanju stručne službe Udruge i zapošljavanju radnika,
 • na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o visini članarine, a odluku o visini članarine u ASSITEJ International-a donosi Generalna skupština na kongresu.
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, te donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili Predsjednik Udruge.

Članak 18.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Izborna sjednica skupštine održava se svake tri godine. Osim redovitih, sjednice Skupštine mogu biti izvanredne, tematske i svečane.

Skupštinu saziva Upravni odbor Udruge poštom ili elektronskim putem.

Upravni odbor je dužan sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 10 redovitih članova Udruge.

Upravni odbor  je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije sjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 3. ovoga Članka, sjednicu mogu sazvati sami predlagači.

U slučaju isteka mandata tijela Udruge, istu može sazvati 10% redovnih članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijela Udruge.

Članak 19.

Skupština može početi rad i donositi pravovaljane odluke ukoliko zbroj glasova prisutnih članova Skupštine čini 1/2 od ukupnog zbroja glasova članova Skupštine.

Ako nije prisutna potrebna većina iz stavka 1. ovoga članka, čeka se pola sata od predviđenog početka sjednice. Nakon toga Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko zbroj glasova prisutnih članova Skupštine čini 1/3 od ukupnog zbroja glasova članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova od zbroja glasova prisutnih članova Skupštine.

b) Predsjednik

Članak 20.

Predsjednika bira Skupština.

Predsjednik Udruge:

 • organizira i rukovodi poslovanjem Udruge,
 • zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • zastupa Udrugu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora te predlaže dnevni red,
 • predlaže Upravnom odboru godišnji program rada Udruge,
 • podnosi Skupštini Udruge izvještaj o rezultatima rada i poslovanja Udruge,
 • na čelu je stručne službe Udruge i odlučuje o njezinim poslovima, kao i sklapanju i prestanku ugovora o radu zaposlenika u stručnoj službi,
 • ovlašten je za potpisivanje računa, naloga i ostalih financijskih dokumenata Udruge,
 • odobrava službena putovanja,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 21.

Predsjednikov mandat traje četiri godine, uz mogućnost da bude ponovno biran.

Predsjednik može biti izabran najviše dva mandata za redom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.

Članak 22.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština.

d) Upravni odbor

Članak 23.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica Skupštine.

Upravni odbor čine Predsjednik Udruge i 4 člana koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine. Članovi u Upravnom odboru mogu biti izabrani najviše dva mandata za redom.  

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Funkcija Predsjednika i članova Upravnog odbora su volonterske.

Članak 24.

Upravni odbor:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • priprema i saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • predlaže Skupštini promjenu adrese sjedišta Udruge,
 • predlaže Skupštini visinu godišnje članarine,
 • brine za financijsko poslovanje Udruge i potvrđuje godišnje financijske programe,
 • usvaja završni račun Udruge,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava prema prihvaćenom financijskom planu donesenom od strane Skupštine,
 • predlaže predstavnike koji predstavljaju Udrugu na nacionalnom i međunarodnom planu između dviju Skupštine,
 • predlaže Skupštini dodjelu priznanja Udruge zaslužnim pojedincima, organizacijama i institucijama,
 • predlaže Skupštini osnivanje stručne službe i zapošljavanje radnika.

Članak 25.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge.

Sjednicu Upravnog odbora vodi Predsjednik. U odsutnosti Predsjednika sjednicu Upravnog odbora vodi člana Upravnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.

U radu Upravnog odbora sudjeluje i administrativni tajnik Udruge.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih, a sastaje se najmanje tri puta godišnje.

e) Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijsko poslovanje Udruge.

Nadzorni odbor broji 3 člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 godine i oni ne mogu biti dva puta zaredom birani na tu funkciju.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti članom Upravnog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe. Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

O svojim zaključcima Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini.

Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE, IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 27.

Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva pribavlja iz subvencija, članarina, dobrovoljnih priloga, donacija, darova, sponzorstava i drugih zakonom dopuštenih izvora.

Svi ostvarenih prihodi koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena na načine opisane u stavku 1. ovog Članka.

Članak 28.

Svi prihodi uplaćuju se na žiro-račun Udruge.

Sve računovodstvene i blagajničke poslove te knjigovodstvo Udruge vode stručne osobe.

Za obavljanje svojih poslova Udruga može imati posebnu stručnu službu i zapošljavati radnike (npr. računovođu, knjigovođu i dr.).

Odluku o osnivanju posebne stručne službe donosi Skupština Udruge na prijedlog Predsjednika.

Članak 29.

Financijska godina Udruge započinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Članak 30.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

VI.  IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 31.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućom stručnim (financijskim i pravnim) znanjem, kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

VII.  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 32.

Udruga ima slijedeće opće akte:

 • Statut,
 • druge akte koje donosi Skupština Udruge.

Članak 33.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta, kao i prijedlog novog Statuta, priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Izmjene i dopune odnosno novi Statut donosi Skupština Udruge.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju  posebnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VIII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

Članak 34.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu u svim upravnim i pravnim poslovima koji su vezani uz Udrugu.

IX. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 35.

Udruga može dodijeliti svoja priznanja i nagrade svojim članovima, kao i drugim organizacijama i građanima zaslužnim za razvitak i promicanje interesa Udruge.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

X.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 36.

U slučaju spora odnosno sukoba interesa u Udruzi, Upravni odbor imenuje ad hoc Arbitražno vijeće sastavljeno od članova Udruge koje će provesti postupak mirenja.

Arbitražno vijeće je sastavljeno od 3 člana.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna i protiv iste se može pokrenuti upravni spor.

XI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 37.

Udruga prestaje radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

U slučaju prestanka rada Udruge, preostala imovina predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, sukladno odluci Skupštine.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskog centra Assitej od 13. listopada 2010. godine.

U Zagrebu, 03. rujna 2015.