Assitej International Newsletter

Novi newsletter možete pročitati na ovom linku:

http://r.newsletter-assitej-international.org/mk/mr/47SWaAjFA8Ve4pgXS4hFyXNYcCBTcXGFbI2Xlyr20ecYXgjJRFe6XvBxWlsvhw1QovHfRwEADnA7nhhwUrE_-V6hXNdfOenelz35DlISKCq4YqSny_PSr_F65rRbeV3IezoJ